ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
t60208
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานวิชาชีพภาษาญี่ปุ่น
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูอชิรญา กฤาณะรังสรรค์
สถานที่
721
รายละเอียด
มุ่งเน้นความรู้ที่เป็นพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนที่จะเรียนต่อในวิชาชีพกับศักยภาพที่จะเรียนให้ประสบความสำเร็จ โดยครอบคลุมหลักการใช้ภาษา การใช้คำช่วย ไวยากรณ์ อักษรคันจิ คำวิเศษณ์ การอ่านบทความ การโต้ตอบสนทนาในชีวิตประจำวัน โดยใช้กระบวนการ การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลอง การสังเกต การอภิปราย การคิดวิเคราะห์ การทดสอบ และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้เกิดการสร้างความรู้และทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นสำหรับนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาทักษะไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณี และวัฒนธรรมญี่ปุ่นจากการศึกษาภาษา
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (35)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันอังคาร   จำนวน 35 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 42315 นางสาวประภัสสร จิรประเสริฐศรี ม.6/10 27 พ.ย. 2563
2. 42440 นายภานุวัฒน์ รัฐพลสกุล ม.6/7 27 พ.ย. 2563
3. 42395 นางสาวกนกพร วรรจชนก ม.6/10 27 พ.ย. 2563
4. 42054 นางสาวปารณีย์ สุดสงวน ม.6/10 27 พ.ย. 2563
5. 42016 นางสาวฐิติรักษ์ กุลโรจน์ชลาลัย ม.6/7 27 พ.ย. 2563
6. 42471 นางสาวสุธีรา อุทัยพงศ์สกุล ม.6/9 27 พ.ย. 2563
7. 42117 นางสาวเพ็ญนภา หีตกวย ม.6/7 27 พ.ย. 2563
8. 42370 นางสาวสุจิตรา พรรณา ม.6/1 27 พ.ย. 2563
9. 42022 นางสาวหนึ่งฤทัย สุขประเสริฐ ม.6/7 27 พ.ย. 2563
10. 42218 นางสาวสุทธิกานต์ ไขละเมา ม.6/8 27 พ.ย. 2563
11. 42512 นางสาววันนิสา ยวงสาย ม.6/7 27 พ.ย. 2563
12. 42360 นางสาวเพ็ญวิสา ประจำถิ่น ม.6/7 27 พ.ย. 2563
13. 44985 นางสาวพัทธ์ธีรา พิพัฒน์กุลวดี ม.6/10 27 พ.ย. 2563
14. 41972 นางสาวกุลภรณ์ อิ่นอำไพ ม.6/10 27 พ.ย. 2563
15. 42414 นางสาวภัทรจิรา บุบผาชาติ ม.6/10 27 พ.ย. 2563
16. 42153 นางสาวณัชฌา ขำอภัย ม.6/10 27 พ.ย. 2563
17. 44984 นางสาวปานกนก แสงนาโก ม.6/10 27 พ.ย. 2563
18. 44975 นางสาวอรณิชา จำนงค์ศรี ม.6/9 27 พ.ย. 2563
19. 44934 นางสาวบัวหิมะ หล่อเลิศประดิษฐ์ ม.6/MEP1 27 พ.ย. 2563
20. 44922 นายธีรฉัตร ผาอินดี ม.6/MEP1 27 พ.ย. 2563
21. 42012 นางสาวพิชญาภา บุญยังขำ ม.6/7 27 พ.ย. 2563
22. 44986 นางสาวมานิตา ปิดตาทะนัง ม.6/10 27 พ.ย. 2563
23. 42355 นางสาวบุญสิตา เอี่ยมวงค์ ม.6/7 27 พ.ย. 2563
24. 42020 นางสาวศิรภัสสร โฉมกระโทก ม.6/7 27 พ.ย. 2563
25. 42265 นางสาววีระนุช ผิวไผ่ ม.6/9 27 พ.ย. 2563
26. 42340 นายวิศรุต ปุ๋ยกระโทก ม.6/10 27 พ.ย. 2563
27. 42706 นางสาววราภรณ์ สงวนรัตน์ ม.6/10 27 พ.ย. 2563
28. 42502 นางสาวกุลณัฐ รัตนะ ม.6/10 27 พ.ย. 2563
29. 42696 นางสาวจิระวรรณ ญาติยินดี ม.6/10 27 พ.ย. 2563
30. 42178 นายชนาธิป สอดทรัพย์ ม.6/MEP1 27 พ.ย. 2563
31. 42307 นางสาวธนภรณ์ วุฒิ ม.6/10 27 พ.ย. 2563
32. 44980 นางสาวจณิตตา ใจจันทร์ ม.6/10 27 พ.ย. 2563
33. 42467 นางสาวลัดดาวัลย์ ภาสุวรรณ ม.6/8 27 พ.ย. 2563
34. 42357 นางสาวปรัชญาพร ศิริพัฒนพงษ์ ม.6/8 27 พ.ย. 2563
35. 42460 นางสาวธนัชพร มรรคผล ม.6/8 27 พ.ย. 2563