ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

เลือกกิจกรรม


ภาคเรียนที่ 2/2563 ลงทะเบียนรอบที่ 1. 27-29 พ.ย. 2563

ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม เปิดรับเฉพาะ อาจารย์ผู้ดูแล สถานที่ สถานะ จำนวนลงทะเบียน เปิดรับ
1. t60201 พื้นฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรม ม.6 ครูสุระพิณ บุญญฤทธิ์ และ ครูวัชรี โตกำแพง 531 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
2. t60202 พื้นฐานวิชาชีพศิลปกรรม ม.6 ครูลลิลรัตน์ สืบกระพัน และ ครูณัฐพงษ์ บ่อสะอาด 542 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
3. t60203 พื้นฐานวิชาชีพศิลปกรรมด้านดนตรี ม.6 ครูธนวุฒิ สุวรรณ และ ครูธัชมัย ภัทรมานิต 549 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
4. t60204 พื้นฐานวิชาชีพศิลปกรรมด้านนาฏศิลป์ ม.6 ครูฉัตรชัย พวงศรี , ครูวงค์ชนิตา ปัทมาคม , ครูอโนชา เที่ยงพิมล 541 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
5. t60205 พื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์ กลุ่ม 1 ม.6 ครูเขมรัฐ อิ่มอุรัง , ครูสุทธินี อภิวันท์ , ครูวริษฐ์ กุลธงเกตุ 631 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
6. t60206 พื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์ กลุ่ม 2 ม.6 ครูธีรนุช เหล่าสุนา , ครูธนศกร ชำนาญ , ครูณัฐพงษ์ จุ้ยนิ่ม 633 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
7. t60207 พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม ม.6 ครูบุญฤทธิ โชติถาวรรัตน์ , ครูวชิรพล อาลัย , ครูกฤช วรรณชาลี 636 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
8. t60208 พื้นฐานวิชาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.6 ครูอชิรญา กฤาณะรังสรรค์ 721 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
9. t60209 พื้นฐานวิชาชีพภาษาจีน ม.6 ครูรสริน ชาญอักษร 722 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
10. t60210 พื้นฐานวิชาชีพคณิตศาสตร์ กลุ่ม 1 ม.6 ครูธวัชชัย เจริญบุตรานนท์ 232 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
11. t60211 พื้นฐานวิชาชีพคณิตศาสตร์ กลุ่ม 2 ม.6 ครูวิไล แจ่มเจริญ 132 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
12. t60212 พื้นฐานวิชาชีพคณิตศาสตร์ กลุ่ม 3 ม.6 ครูพรนภา จุ้ยเจริญ 134 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
13. t60213 พื้นฐานวิชาชีพคณิตศาสตร์ กลุ่ม 4 ม.6 ครูฤกษ์ดี เจนวรกิจ 135 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
14. t60214 พื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา กลุ่ม 1 ม.6 ครูชูพันธ์ สังเนตร สนาม เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
15. t60215 พื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา กลุ่ม 2 ม.6 ครูกิตติ นฤดีศรีอุทัย สนาม เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
16. t60216 พื้นฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1 ม.6 ครูอภิมุข อินทร์แพรง 122 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
17. t60217 พื้นฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2 ม.6 ครูวรุตม์ นันทวิจิตร 644 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด