ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
t60215
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา กลุ่ม 2
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูกิตติ นฤดีศรีอุทัย
สถานที่
สนาม
รายละเอียด
ศึกษาวิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์การกีฬา การนำพื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการกีฬาและการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็น การอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การทรงตัว การเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาให้มีความสามารถที่ด้านกีฬามากยิ่งขึ้น โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน อธิบายสรุปเพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด และเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (35)

กลับ