ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
t60212
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานวิชาชีพคณิตศาสตร์ กลุ่ม 3
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูพรนภา จุ้ยเจริญ
สถานที่
134
รายละเอียด
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ - ระบบจำนวน - ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น - เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย - ฟังก์ชัน - เมตริกซ์ - ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม - เวกเตอร์ - จำนวนเชิงซ้อน - ความน่าจะเป็น - การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น - ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล - ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ - แคลคูลัสเบื้องต้น - กำหนดการเชิงเส้น
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (35)

กลับ