ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
t60207
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูบุญฤทธิ โชติถาวรรัตน์ , ครูวชิรพล อาลัย , ครูกฤช วรรณชาลี
สถานที่
636
รายละเอียด
ศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ ได้แก่ กลศาสตร์ ไฟฟ้า ของไหล มิติสัมพันธ์และตรรกศาสตร์ สู่การพัฒนาความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยา ศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้โดยทำการทดลอง ทำกิจกรรมค้นคว้า สำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และอภิปรายข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (35)

กลับ