ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

กำหนดลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 /2560 ครั้งที่ 1


        
      ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ตระหนักถึงความสำคัญและเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นภาพงานอาชีพต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง สำรวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต เพื่อวางแผนในการศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสมุทรปราการจึงเปิดวิชาเลือกเสรีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชื่อรายวิชา “ทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน” มุ่งเสริมความรู้อันเป็นพื้นฐานสำหรับวิชาชีพในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ และตรวจสอบตนเองว่ามีความถนัดหรือความสามารถในวิชาชีพนั้นๆ จริงหรือไม่ อันจะทำให้ตัดสินใจเลือกวิชาชีพในการศึกษาต่อได้ถูกต้องเหมาะสมมากที่สุด
 

** กำหนดการลงทะเบียน “ทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน”  ภาคเรียนที่ 2 /2560 ครั้งที่ 1 **
    [เฉพาะ นักเรียน ม.6 เท่านั้นเลือกได้ 1 วิชา เรียนวันอังคาร คาบ 8 ค่ะ]

1. กำหนดลงทะเบียนกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 /2560 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 22.00 น. ลงทะเบียนได้ที่  http://sp2.likeprogram.net  

    (ระบบจะปิด ไม่สามารถลงทะเบียนได้หากเกินกำหนดเวลา)

2. การเข้าระบบที่เมนู : นักเรียนเข้าระบบ

          - รหัสนักเรียน   :  เลขประจำตัว 5 หลัก

          - รหัสผ่าน        :  เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

3. ศึกษาเมนู ข้อมูลกิจกรรม เพื่อดูรายชื่อวิชาทั้งหมด  ครูประจำวิชา

4. ขั้นตอนการเลือกกิจกรรม : ที่เมนู เลือกกิจกรรม โดยสามารถเลือกได้ 1 วิชา เรียนวันอังคาร คาบ 8 

***ศึกษาวิธีลงทะเบียนเลือกวิชา ได้ที่เมนู "คู่มือใช้งาน" ค่ะ**