ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
t60209
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานวิชาชีพภาษาจีน
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูรสริน ชาญอักษร
สถานที่
722
รายละเอียด
เข้าใจลักษณะโครงสร้างและวิธีการทำข้อสอบภาษาจีนเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพ วิเคราะห์โครงสร้างของข้อสอบในแต่ละส่วน และศึกษาเนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ หลักไวยากรณ์ คำศัพท์ วลี สำนวน ประโยคเปรียบเทียบ เรื่องสั้น ข่าวสาร ความรู้รอบตัว รวมถึงศิลปะและวัฒนธรรมของจีน เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาจีน และนำไปประยุกต์ใช้ได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (35)

กลับ