ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
t60208
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานวิชาชีพภาษาญี่ปุ่น
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูอชิรญา กฤาณะรังสรรค์
สถานที่
721
รายละเอียด
มุ่งเน้นความรู้ที่เป็นพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนที่จะเรียนต่อในวิชาชีพกับศักยภาพที่จะเรียนให้ประสบความสำเร็จ โดยครอบคลุมหลักการใช้ภาษา การใช้คำช่วย ไวยากรณ์ อักษรคันจิ คำวิเศษณ์ การอ่านบทความ การโต้ตอบสนทนาในชีวิตประจำวัน โดยใช้กระบวนการ การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลอง การสังเกต การอภิปราย การคิดวิเคราะห์ การทดสอบ และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้เกิดการสร้างความรู้และทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นสำหรับนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาทักษะไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณี และวัฒนธรรมญี่ปุ่นจากการศึกษาภาษา
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (35)

กลับ