ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
t60205
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์ กลุ่ม 1
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูเขมรัฐ อิ่มอุรัง , ครูสุทธินี อภิวันท์ , ครูวริษฐ์ กุลธงเกตุ
สถานที่
631
รายละเอียด
ศึกษาวิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและดาราศาสตร์ สู่การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อไป โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้โดยทำการทดลอง ทำกิจกรรมค้นคว้า สำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และอภิปรายข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (35)

กลับ