ระบบลงทะเบียนทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
t60202
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานวิชาชีพศิลปกรรม
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูลลิลรัตน์ สืบกระพัน และ ครูณัฐพงษ์ บ่อสะอาด
สถานที่
542
รายละเอียด
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ในด้านวิจิตรศิลป ศิลปะประยุกต ดุริยางคศิลปและนาฏยศิลป ความหมายทางศิลปกรรมศาสตร์ ทฤษฎีและหลักการทางศิลปกรรมศาสตร์ หลักองคประกอบศิลป์ ความรู้ทางประวัติศาสตรศิลปและรูปแบบศิลปกรรมตะวันตก ประวัติศาสตรศิลปและรูปแบบศิลปกรรมในประเทศไทย การรับรู้ การวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และบรูณาการความรู้ ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (35)

กลับ